powered by global changemakers

Whole Week Test

Oh no! Jaime’s body parts got mixed up and he needs you to put him back together! But for that you have to write on every body part its name! Cut out the following patterns, name them and then glue them on a piece of paper so that Jamie has every part in its place. In the end, you can dress him however you like! 

Oh nu! Părțile corpului lui Jaime s-au amestecat și are nevoie de tine să le pui în ordine. Pentru asta, trebuie să scrii pe fiecare numele membrului, să le decupezi și să le lipești pe o bucată de hârtie astfel încât Jaime să fie întreg! La final, îl poți îmbrăca cum vrei tu.

Let’s make a book! But not any kind of book, this one will be like a little dictionary of human body parts!

What kind of materials you need: a piece of paper, glue, markers and different colourful art supplies like cardboard, googly eyes and glitter!

Use  this link https://www.youtube.com/watch?v=0HKu-Q0hs_k&t=55s  as an example or you can make it with whatever body parts you want! After it is ready, take some photos with  your own dictionary, make a collage using them and write down the steps you did to finish it.

 • What title did you give to your book?

………………………………………………………………………………………….

 • What body parts did you use to create your little dictionary?

…………………………………………………………………………………………….

 • What was the first step? What did you do next?

……………………………………………………………………………………………...

Hai să creăm o carte! Dar nu orice fel de carte, aceasta va fi un mic dicționar al părților corpului uman!

 De ce fel de materiale ai nevoie: o foaie de hârtie, lipici, carioci și diferite materiale colorate precum carton, ochișori mișcători și sclipici.

Folosește acest link ca exemplu sau poți face cărticica cu ce părți ale corpului dorești. După ce este gata, fă câteva poze dicționarului tău, creează un colaj utilizând aceste poze și scrie pașii pe care i-ai făcut pentru a-l finaliza.

 • Ce titlu i-ai dat cărții tale?
 • Ce părți ale corpului uman ai folosit pentru a crea dicționarul?
 • Care a fost primul pas? Ce ai făcut mai departe?

Here there is a challenge for you. We’ll learn about the world population by drawing the different categories of people that make up this world.

The people are distributed in races which consist of people sharing common features. You will be given a description of each category and you’ll have to draw according to it. After you finish your drawing, search for a photo of every category you have been given and see how accurate you were. It should be fun!

 • Negroid race.

Insert your drawing here.

 • They have curly/wavy hair/coarse black and wavy hair.
 • They have brown eyes.
 •  Their lips are prominent.
 • They are of medium height.
 • They have wide noses and foreheads, broad, often thick lips, large built and broad skeletal structure.

 • Australoid race

Insert your drawing here.

 •  Their hair is usually silky, black and wavy or curly, with large, heavy jaws and prognathism,
 • Their irises are dark brown or black.

 • Mongoloid race.

Insert your drawing here.

 • They usually have brown eyes.
 • They have long and straight hair
 • The striking feature of Mongoloids is yellowish or light wheatish skin.
 • They have almond-shaped eyes.

 • Caucasoid race.

Insert your drawing here.

 • The people of Caucasian and its sub-races have white skin color ranging from white to dark wheatish.
 • They possess all kinds of hair including straight, blonde, wavy etc.
 • They have prominent eyes, pronounced and well-shaped nose and sharp features, medium built and average to stocky musculature.

Avem o provocare pentru tine. Vom afla despre populația lumii, desenând diferitele categorii de oameni care alcătuiesc această lume.

Oamenii sunt distribuiți în rase care constau în oameni ce împărtășesc caracteristici comune. Vei primi o descriere a fiecărei categorii și va trebui să desenezi în funcție de aceasta. După ce ai terminat desenul, caută o fotografie cu fiecare categorie pe care ai primit-o și vezi cât de exact ai fost. Ar trebui să fie distractiv!

 • Rasa negroidă

Adaugă desenul tău aici.

 • Au părul creț / ondulat/păr grosier negru și ondulat.
 • Au ochii căprui.
 •  Buzele lor sunt proeminente.
 • Sunt de înălțime medie.
 • Au nasul și fruntea largi, buzele largi, adesea groase.

 • Rasa australoid

Adaugă desenul tău aici.

 • Părul lor este de obicei mătăsos, negru și ondulat sau creț, cu fălci mari și grele și prognatism,
 • Irisurile lor sunt maro închis sau negru.
 • Rasa mongoloidă

 Adaugă desenul tău aici.

 • De obicei au ochii căprui.
 • Au părul lung și drept.
 • Pielea este gălbuie sau deschisă.
 • Au ochi în formă de migdale.
 • Rasa caucasoid

Adaugă desenul tău aici.

 • Oamenii au culoarea pielii albă, variind între nuanțe de alb.
 • Au toate tipurile de păr, inclusiv drept, blond, ondulat.
 • Au ochi proeminenți, nas pronunțat și bine format și trăsături de construcție ascuțite.

My body

 • Have you ever heard about Chakras?

The concept is found in the early traditions of Hinduism and is a belief that there are 7 energetic points in your body that can assure you health and peace if they are in balance.

The first Chakra is the Root Chakra located at the base of your spine. It provides you with a foundation for life, and it helps you to feel secure and stable. (The red one)

The second Chakra is the Sacral Chakra located just below your belly button. This chakra is responsible for your creative energy and emotions.( the orange one)

The third Chakra is the Solar Plexus Chakra located in your stomach area. It’s responsible for confidence and self-esteem, as well as helping you feel in control of your life. (The yellow one)

The fourth Chakra is the Heart Chakra located near your heart, in the center of your chest. It comes as no surprise that the heart chakra is all about our ability to love and show compassion. (The green one)

The fifth Chakra is the Throat Chakra located in your throat. This chakra has to do with our ability to communicate verbally. (The blue one)

The sixth Chakra is the Third Eye Chakra located between your eyes. It is responsible for intuition. It’s also linked to imagination. (The purple one)

The seventh Chakra is the Crown Chakra located at the top of your head. It represents your spiritual connection to yourself, others, and the universe.( the pink one)

If you want to feel your energy through your hands, place them together in front of your chest and close them and wide them, like you would create a ball. Repeat the movement until you feel a warmth. Complete the table below with what you like about that experiment and what you don’t like about it. How did you feel? Did it work?

What I like about the experiment

What I don’t like about the experiment

 • Ați auzit vreodată de Chakre?

Conceptul este regăsit în tradițiile timpurii ale Hinduismului și este o credință cum că sunt 7 puncte energetice în corp care pot asigura sănătatea și pacea dacă sunt puse în balans.

 • Movie time!

Watch the movie “Wreck it Ralph”. The characters help us enrich our vocabulary on body parts. You have to put the words in the right places so you can unlock new tasks from them.

In the end, describe one of the characters below. Use the component parts of the body already presented and choose adjectives from the list to describe them: big, small, large, little, nice, powerful, long, short, tall, tiny, slim, plump. You can also use other adjectives for their physical appearance.

head/ tummy/ legs/ arm/ fingers/ ears/ eyes/ shoulders/  hair/  toes/ nose/  mouth

 • Este timpul pentru film!

Urmărește filmul „Wreck it Ralph”. Personajele ne ajută să ne îmbogățim vocabularul în privința corpului uman. Trebuie să pui cuvintele în locurile potrivite, astfel încât să poți debloca noi sarcini.

La final, descrie unul dintre personajele de mai jos. Folosește-te de părțile corpului uman deja prezentate și alege adjective din listă pentru a le descrie: mare, mic, uriaș, drăguț, puternic, lung, scurt/scund, înalt, micuț, slab, bine făcut. Poți folosi și alte adjective pentru a contura aspectul lor fizic.

Choose one episode from ”Teen Titans”, watch closely and explain why these characters are different (pay attention to their body parts and make a comparison between the characters’ physical features)!

Where do their superpowers come from and what body part are they linked to?

Write them in your journal and describe your favorite character using as many physical features as possible!

Example: I like Starfire a lot because she has pink hair and she can fly.

Alege un episod din ”Haideți tineri titani”, uită-te cu atenție și explică de ce aceste personaje sunt diferite (fii atent la părțile corpului lor și fă o comparație între trăsăturile fizice ale personajelor)!

De unde vin superputerile și de ce parte a corpului sunt legate?

Notează-le în jurnalul tău și descrie personajul tău preferat folosind cât mai multe trăsături fizice!

De exemplu : Îmi place mult de Starfire pentru că are părul roz și poate zbura.

 • It’s time for My Body Poem!

Finding rhymes is a funny literary game.

You have to create 2 poems. One will be challenging to create, the other one will be fun to make.

For the first poem you have to involve 8 body parts from the list below.

My body: head, hair, eyes, eyebrows, forehead, ears, nose, mouth, lips, teeth, tongue, chin, cheeks, arm, elbow, hand, fingers, neck, shoulders, stomach, chest, back, knees, legs, feet, toes.

Senses: see, hear, smell, touch, taste

Try to find rhymes and create an 8 line poem that speaks about the human body, your body.

For the second poem you have to take a magazine, a newspaper or whatever you have at your disposal. Cut randomly 30 words (verbs, nouns, adjectives, prepositions, adverbs) from their pages, put them into a hat, mix them up and then with your eyes closed select words from the hat and glue them together to create an interesting, uncommon poem. The lines don’t have to make sense, but the final form is fun to read in front of your family. What modernist poem did you create?

! Be careful, there is one more step to go - integrate in each line one word that represents a body part.

After the final form is ready you can translate the revolutionary poem into Romanian to see the difference between them and how it sounds in Romanian. Have fun!

 • Este timpul pentru My Body Poem!

Găsirea rimelor este un joc literar amuzant.

Trebuie să creați 2 poezii. Una va fi dificil de creat, cealaltă va fi distractiv de făcut.

Pentru prima poezie trebuie să implicați 8 părți ale corpului uman din lista de mai jos.

Corpul meu: cap, păr, ochi, sprâncene, frunte, urechi, nas, gură, buze, dinți, limbă, bărbie, obraji, braț, cot, mână, degete, gât, umeri, stomac, piept, spate, genunchi, picioare, degetele de la picioare.

Simțuri: văz, auz, miros, atingere, gust.

Încearcă să găsești rime și să creezi un poem de 8 rânduri care vorbește despre corpul uman, corpul tău.

Pentru a doua poezie trebuie să iei o revistă, un ziar sau orice ai la dispoziție. Taie la întâmplare 30 de cuvinte (verbe, substantive, adjective, prepoziții, adverbe) din paginile lor, pune-le într-o pălărie, amestecă-le și apoi, cu ochii închiși, selectează cuvinte din pălărie și lipește-le împreună pentru a crea o poezie interesantă, neobișnuită. Rândurile nu trebuie să aibă sens, dar forma finală trebuie să fie distractivă de citit în fața familiei tale. Ce poem modernist ai creat?

! Ai grijă, mai este încă un pas - integrează în fiecare vers un cuvânt care reprezintă o parte a corpului uman.

După ce forma finală este gata, poți traduce poemul revoluționar în limba română pentru a vedea diferența dintre ele și cum sună în limba română. Distracție plăcută!

 • Gingerbread man/ Gingerbread woman

“Once upon a time, there was a little old woman and a little old man who lived in a little cottage near the river. The little old woman and the little old man were hungry, so the little old woman decided to bake a gingerbread man.

She made a big batch of gingerbread dough, then rolled it flat and cut it in the shape of a gingerbread man. She gave him raisins for eyes, a cinnamon drop for a mouth, and chocolate chips for buttons. Then she put the gingerbread man in the oven to bake.

When the gingerbread man was done, the little old woman opened the oven door, but before she could take him out, the gingerbread man jumped up and ran through the kitchen and out of the cottage shouting, "Don't eat me!"

The little old woman ran after the gingerbread man. "Stop," she yelled. But the gingerbread man ran even faster, chanting, "Run, run as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man."

(The Gingerbread Man, 1875, Folktale)

Draw your own and unique gingerbread man/woman and write down the body parts indicating them on your drawing. (head, arms, legs, neck, eyes, mouth, nose, cheeks, etc.)

Write a short text describing your gingerbread man/woman, how is he or she like?

He is short/tall and slim/plump/fat.

He has got short/long, curly/straight/wavy, black/brown/fair/red hair.

He has got green/blue/brown/black eyes, a big/small nose and a friendly/warm smile.

Continue the story, writing down an adventure where your gingerbread man/woman starts to go. Where did he/she run? Who did he/she meet? What did he/she do in his/her journey?

 • Gingerbread man / Gingerbread woman

Desenează-ți propriul și unic bărbat / femeie din turtă dulce și notează părțile corpului indicându-le pe desen. (cap, brațe, picioare, gât, ochi, gură, nas, obraji etc.)

Scrie un scurt text care să descrie bărbatul / femeia dvs. din turtă dulce, cum arată el/ea?

Este scund / înalt și slab/ dolofan / gras.

Are părul scurt / lung, creț / drept / ondulat, negru / brun / deschis / roșu. 

Are ochi verzi / albaștri / căprui / negri, un nas mare / mic și un zâmbet prietenos / cald.

Continuă povestea, notând o aventură în care bărbatul / femeia dvs. din turtă dulce a pornit. Unde a fugit? Cu cine s-a întâlnit? Ce a făcut în călătoria sa?

Do you feel like dancing and singing? Take a little break, stand up and let's have fun while learning the body parts.

Play this song: https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM&ab_channel=HaveFunTeaching listen to it and dance along. To make it easier for you, write on a piece of paper the order in which the body parts are mentioned in the song (and what they mean in romanian) and indicate each body part when you sing about it by making an action with it (move your arms, clap your hands, jump in one leg and then the other, turn your head to the left & right, etc.) Good job, don`t you feel better already?

Ai chef să dansezi și să cânți? Ia o mică pauză, ridică-te de pe scaun și hai să ne distrăm puțin în timp ce învățăm părțile corpului.

Pune acest cântec: https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM&ab_channel=HaveFunTeaching Ascultă-l și dansează. Ca să-ți fie mai ușor, scrie pe o foaie ordinea în care sunt menționate părțile corpului în cântec (și ce înseamnă în limba română) și indică fiecare parte a corpului atunci când cânți despre ea făcând o acțiune (mișcă-ți brațele, bate din palme, sari într-un picior și apoi în celălalt, rotește capul de la stânga la dreapta etc.) Bună treabă, nu te simți mai bine?

Music + Arts/drawing activity

Think of your body like a home for your soul. It is beautiful no matter what, and the great part is that every cell in your body loves you, so you should love them back and take good care of your body.

For this activity you will need some help from a parent/a friend/ your brother or your sister and a piece of paper. Your partner should play your favourite song, and you have to start drawing your body as fast as you can. They can stop the song at any moment, and when the music stops you have to stop drawing. Then you have to write on your drawing the name of the body parts that you had time to draw. Swap places with the person who helped you and repeat the game. At the end, see which one of you has managed to draw the most body parts. It doesn’t necessarily have to be a pretty drawing, but try to at least have two distinctive arms and legs. Good luck!

Body parts you can draw:  head, hair, eyes, eyebrows, forehead, ears, nose, mouth, lips, teeth, tongue, chin, cheeks, arm, elbow, hand, fingers, neck, shoulders, stomach, chest, back, knees, legs, feet, toes.

Activitate comună muzică+arte/desen

Gândește-te la corpul tău ca fiind o casă pentru suflet. E frumos indiferent de situație, și partea cea mai bună e că fiecare celulă din el te iubește, așa că ar trebui să le iubești și tu și să ai grijă de corpul tău.

Pentru această activitate vei avea nevoie de ajutor din partea unui părinte/prieten/fratelui sau surorii tale și de o foaie de hârtie. Partenerul tău ar trebui să îți pună melodia preferată, și tu ar trebui să începi să-ți desenezi corpul cât de repede poți. Cântecul poate fi oprit în orice moment, și atunci când muzica se oprește trebuie să te oprești și tu din desenat. Apoi, va trebui să scrii numele părților corpului pe care ai avut timp să le desenezi. Fă schimb de locuri cu persoana care te-a ajutat și repetați jocul. La sfârșit, vedeți care dintre voi a reușit să deseneze cele mai multe părți ale corpului. Nu trebuie neapărat să fie un desen frumos, dar încearcă totuși să ai măcar câte două mâini și două picioare distincte. Mult succes!

Părți ale corpului pe care le poți desena: cap, păr, ochi, sprâncene, frunte, urechi, nas, gură, buze, dinți, limbă, barbă, obraz, braț, cot, palmă, degete, gât, umeri, burtă, piept, spate, genunchi, picior, degete de la picioare.

Did you know that nature has an amazing effect on your body? Connecting with nature and paying attention to the world around you it's a reminder that you are part of something so much bigger and it can instantly restore your sense of perspective, peace and clarity.

Go outside, preferably on a sunny day. Take a moment to calm your thoughts and relax. Feel the earth beneath your feet, look at the sky, take a deep breath, smell a flower, touch the bark of a tree, listen to the sound of the birds, lay on the grass, and try to think of more similar activities that can connect you with nature!

After that, make a list of all the things that you did and connect the parts of the body that you used with the actions or the natural elements in a sentence (for example: feet + ground: I felt the earth beneath my feet; eyes + sky: I watched the sunset / the clouds.; nose + flower: I smelled a pretty flower; and so on).

Have a great day and enjoy nature!

Știai că natura are un efect minunat asupra organismului tău? Conexiunea cu natura și atenția acordată lumii din jurul tău este o modalitate de a-ți aminti că faci parte din ceva mult mai mare și îți poți reactiva imediat o altă perspectivă, sentimente de pace și de claritate.

Mergi afară, de preferat într-o zi însorită. Ia-ți un moment pentru a-ți liniști gândurile și a te relaxa. Simte pământul de sub picioarele tale, uită-te la cer, inspiră adânc, miroase o floare, atinge scoarța unui copac, ascultă ciripitul păsărilor, întinde-te pe iarbă și încearcă să te gândești și la alte activități similare care te pot conecta cu natura!

După aceea, alcătuiește o listă cu toate lucrurile pe care le-ai făcut și conectează într-o propoziție părțile corpului pe care le-ai folosit cu acțiunile făcute sau cu elementele naturale (spre exemplu: picioare + pământ: Am simțit pământul de sub picioarele mele; ochi + cer/nori: Am privit cerul/norii; nas + floare: Am mirosit o floare frumoasă și așa mai departe).

Să ai o zi minunată și să te bucuri de natură!

 • If you can go on a household/ you live near a zoo..

It's time to learn the differences between the human body and the animal one. Find an animal and describe it in parallel with a human profile.

Body parts

A human

The chosen animal: (write its name here)

Hands

He has ...long/short hands.

He has ...hands.

Legs

He has… legs.

He has… legs.

Eyes

He has … small/big eyes.

He has … eyes.

Ears

He has … small/big ears.

He has … ears.

If possible, add a picture of the chosen animal at the end in your journal. Moreover, at the same time you should present the things you discovered about the animal out loud.

Make a comparison, highlighting one difference and one characteristic that both of you have.

Eg. It has got long ears, but I have got small ears. We both have got short legs.

 • Dacă poți merge într-o gospodărie / locuiești lângă o grădină zoologică..

Este timpul să învățăm diferențele dintre corpul uman și cel animal. Găsește un animal și descrie-l în paralel cu un profil uman.

Dacă este posibil, adaugă o imagine a animalului ales la sfârșitul jurnalului. Mai mult, în același timp prezintă cu voce tare lucrurile pe care le-ai descoperit despre animal.

Fă o comparație evidențiind o diferență și o asemănare.

Ex. Are urechi lungi, dar eu am urechi mici. Amândoi avem picioare scurte.

The mutes we see surely look different, but how? They are bigger, but they have other characteristics. Keep your journal close and note the strange things about their bodies.

For example: Mandu has four eyes and six legs. The mega bunny has ten ears and eight legs. See how many strange things you can spot! If you are watching with a friend, you can even make it a competition!

Mutanții pe care îi vedem arată cu siguranță diferit, dar cum? Sunt mai mari, dar au și alte caracteristici. Ține-ți jurnalul aproape și notează trăsăturile ciudate ale corpurilor lor.

De exemplu: Mandu are patru ochi și șase picioare. Mega iepurașul are zece urechi și opt picioare. Vezi câte ciudățenii poți identifica! Dacă te uiți cu un prieten, puteți să faceți o competiție!

Watch the episode "Daniel gets cold / Tiger mother is sick" from "Daniel Tiger's Neighborhood" and imagine that you are a doctor and write the symptoms that the characters had (Ex: They felt sick because: They had a cold / a flu / a headache etc.)

Give them advice about what they should do (ex: You should rest / sleep / eat soup and vegetables) etc.

At the end, tell them about your personal experience and how you coped with the flu.

The symptoms:

…………………………………………………………………………..

What they should do:

…………………………………………………………………………...

How you coped with the flu:

……………………………………………………………………………


Urmărește episodul ,,
Lui Daniel îi este frig/Mama tigru este bolnavă” din ,, Daniel Tiger's Neighbourhood” și imaginează-ți că ești un doctor și scrii simptomele pe care le-au avut personajele ( Ex: They feel sick because they have a cold/a flu/a headache etc.) Dă-le sfaturi în legătură cu ce ar trebui să facă (ex: You should rest/sleep/eat soup and vegetables) etc.
La final,  vorbește-le despre experiența ta personală și spune cum te-ai confruntat tu cu gripa.

C:\Users\Logite\Pictures\Even20Moms20Get20Sick20Sometimes.jpg

Human body is like a wonderful labyrinth full of mysteries! When we look in the mirror we only see the exterior part of it, which doesn’t seem complicated at all... our skin, hair, eyes... but we don’t see the other part, the complex mechanism that exists inside of us.

Today we will get a better insight into our bodies and see how it works.  Match the following columns, using the vocabulary attached.

BRAIN

                                 KIDNEYS

LUNGS

INTESTINES

LIVER

STOMACH

HEART

 • Experiment!

         Now let’s see what happens inside         our body. 

 • The brain controls our movements and it’s the place for our thoughts. It is inside our head.  
 • The kidneys clean the body and put everything that is bad in a substance that we eliminate, urine. They are located in the back of the abdomen, under the ribs.
 • Lungs help us breath and they are in the thorax.
 • Stomach and intestines help us digest the yummy food that we eat. They are located in the abdomen.
 • The liver is the biggest organ inside our body and is a very important deposit of nutrients. It is found in the abdomen.
 •  Our heart sends blood in every cell in our body, it’s vital and it’s located in the thorax.

Now that we know what happens inside our body, I have a video waiting for you with an experiment making your own lungs. And the best part, you only need balloons, straws, a plastic bottle and some glue for this, but most importantly, don’t forget the scissors. Ask an adult to help you because using scissors can be a little dangerous and difficult. The experiment will show you exactly how your lungs work. The video will mention the diaphragm. It’s a muscle just below the lungs that moves and helps the lungs.

Have fun with your to-go lungs!

https://www.youtube.com/watch?v=lmy2AXoLZ-4

Corpul uman e un minunat labirint, plin de mistere! Când ne uităm în oglindă, vedem doar partea exterioară a acestuia, care pare destul de simplă... pielea, părul, ochii..., dar omitem cealaltă parte a lui, mecanismul complex dinăuntrul nostru. Astăzi vom studia corpul uman pentru a vedea cum funcționează. Realizează corespondența între cele două coloane, unind termenii cu imaginile corespunzătoare. Folosește-te de vocabularul prezentat.

 • Experiment!

Acum hai să vedem cum funcționează lucrurile în corpul nostru.

 • Creierul ne controlează mișcările și e locul în care gândurile noastre iau naștere. Se află în cap.
 • Rinichii fac curat în corp și adună tot ce nu e bun din acesta în substanța pe care o eliminăm, numită urină. Rinichii se află în abdomen, în spate, sub coaste.
 • Plămânii ne ajută să respirăm. Ei se află în torace.
 • Stomacul și intestinele ne ajută să digerăm mâncarea gustoasă pe care o mâncăm. Se află în abdomen.  
 • Ficatul este cel mai mare organ intern și este un depozit foarte important de nutrienți. Se află în abdomen.
 • Inima trimite sânge tuturor celulelor din corp, este vitală și se află în torace.

Acum că știm ce se întâmplă în corpul nostru, te așteaptă un videoclip care îți va arăta cum să faci niște plămâni asemănători celor reali doar cu niște baloane, sticlă de plastic, paie, lipici și nu uita de foarfece! De asemenea, roagă un adult să te ajute atunci când folosești materialele. Experimentul îți va arăta exact cum funcționează plămânii. O să auzi de diafragmă. Este un mușchi chiar sub plămâni care se mișcă odată cu aceștia și ajută la mișcarea plămânilor.

Distrează-te cu plămânii tăi la purtător!

https://www.youtube.com/watch?v=lmy2AXoLZ-4

From the next experiment you will find out about transmitting and amplifying the sound. You need two plastic cups, some long rope, highlighters (optional) and stickers (optional). To start, an adult should help you drill the bottom of the cups. Then, insert both ends of the rope into the cups, from outside in, making a knot that is big enough. Together with a friend you will take each one a cup, one of you holding it to his mouth in order to speak and the other to his ear in order to hear.

It's important for the rope to be stretched and not touching other objects, as the sound passes the wire. Also, the phones can be personalized and decorated using highlighters, stickers or other materials.

Together we have learned that the sound is transmitted from the cup through the rope, and the stretched rope helps sound transmission. In this case, the cups are sound amplifiers, so that, no matter the distance, the sound is heard very well. The wired phones work on the same principle.

În cadrul următorului experiment vei afla despre transmiterea și amplificarea sunetului. Ai nevoie de două pahare de plastic, un fir lung de sfoară, markere (opțional) și abțibilduri (opțional). Pentru început, un adult te va ajuta să găurești fundul paharelor. Apoi, introdu capetele sforii în cele două pahare, dinspre exterior spre interior, făcând câte un nod îndeajuns de mare. Împreună cu un prieten veți lua câte un pahar, unul ținându-l la gură pentru a vorbi, iar celălalt la ureche, pentru a asculta. Este important ca sfoara să fie întinsă și să nu se atingă de alte obiecte pentru ca sunetul să treacă prin fir. De asemenea, aceste telefoane improvizate pot fi personalizate și decorate cu ajutorul markerelor, abțibildurilor sau a altor materiale.

Împreună am aflat că sunetul se transmite din pahar prin sfoară, iar sfoara întinsă ajută la transmiterea sunetului. În acest caz paharele sunt amplificatoare de sunete, astfel că, indiferent de distanță, sunetul se aude foarte bine. Pe acest principiu funcționează și telefonul cu fir.

 • Role play!

Let’s bring to life these three characters: the doctor, the nurse and the patient.

You have to make three cards each representing a character. You need images or representative objects - draw them or glue them on the cards to know which is which.

Next to the image/object/drawing write down the name of the character.

When the cards are ready, mix them up and choose one card with your eyes closed.

 • If you are the patient, go to the doctor and tell him that you have a problem (for example: I have a cold / I have a headache / I have a stomach ache / I feel tired/ I have a broken arm, leg).
 • If you are the doctor, try to consult the patient and give him advice, you can also write a medical letter (for example: rest / eat healthy, etc.)
 • If you are the nurse, you have to help the doctor: giving the right medicine to the patients, taking the temperature, bandaging a wound etc.

You can use costumes, props and try to get into the character as well as possible!

Have fun!

 • Joc de rol!

Haide să dăm viață acestor trei personaje: doctorul, asistentul și pacientul.

Trebuie să realizezi trei cartonașe, fiecare reprezentând un personaj. Ai nevoie de imagini cu personajele sau cu obiectele reprezentative. Desenează-le sau lipește-le pe cartonașe pentru a ști care este fiecare. Lângă imagine/obiect/desen scrie numele personajului.

Când cartonașele sunt gata, amestecă-le și alege, având ochii închiși, unul dintre ele.

 • Dacă ești pacientul, du-te la doctor și spune-i că ai o problemă (De exemplu: Am răcit./Mă doare capul./Mă doare burta./Mă simt obosit. /Am o mână, un picior rupt.).
 • Dacă ești doctorul, încearcă să îl consulți și să-i dai sfaturi pacientului, de asemenea, poți să scrii o scrisoare medicală  (De exemplu: Să te odihnești./Să mănânci sănătos. etc).
 • Dacă ești asistentul, trebuie să ajuți doctorul: dând medicația potrivită pacienților, luând temperatura/ bandajând o rană etc.

Puteți folosi costume, recuzită și încercați să intrați în pielea personajelor cât mai bine!
Distracție plăcută!

Improvisation is a big part of theatre! To improvise means to say things on the spot! It’s like a game and you will need another person to play it. You will create a little story that will include body parts and every time you will name one of them, the person you play with will say “Change!” and  you will have to change it with another one- the first one that comes to your mind and then, you continue your story! The result will be very funny!

Example: You play this improvisation with your mother.

You: I woke up this morning and my hand hurt. (You said hand- body part, so you will have to change it)

Your mom: Change!

You: I woke up this morning and my leg hurt. I think it was from writing all day.

O parte importantă a teatrului este improvizația! A improviza înseamnă a te gândi la ceva pe loc și a performa! Este un fel de joc și vei avea nevoie de încă o persoană pentru acesta. Tu îți vei crea o povestioară care să includă părțile corpului și de fiecare dată când vei pomeni de ceva parte a corpului, persoana cu care te joci va striga ”Schimbă!”, iar tu va trebui să înlocuiești cuvântul respectiv cu o altă parte a corpului- prima la care te gandesti și să îți continui povestea! Va ieși ceva foarte amuzant!

Exemplu: Te joci această improvizație cu mama ta.

Tu: Azi dimineață m-am trezit și m-a durut mâna. (Ai spus mână- parte a corpului deci va trebui să o schimbi)

Mama ta: Schimbă!

Tu: Azi dimineață m-am trezit și m-a durut piciorul. Cred că a fost de la cum am scris toată ziua.

BioMap is a site where you can see body organs in 3D from multiple angles. Already curious?

For the magic to happen you should access the website https://app.biomap.ro/html/#/register and create an account with the help of a parent. Click on the available organs and try to name them.

Make a presentation in Office PowerPoint about the following body parts:

 • Brain
 • Heart
 • Eyes
 • Stomach
 • Lungs

Will making the presentation you should consider:

 • Creating a new slide for each organ, specifying each one its English name in titles.
 • Changing the title color from black to green.
 • Using an image of that organ on each slide.
 • Mention three important features about each organ that you will list using bullet points.

For a guide on how to use Office Powerpoint follow the link below or ask a parent:

You will find the link in English: https://youtu.be/cfhnW3bd064

BioMap este un site pe care poți să vezi organele corpului în 3D din multiple unghiuri. Ți-a stârnit deja curiozitatea?

Pentru a lua parte la magie, accesează site-ul https://app.biomap.ro/html/#/register și creează-ți un cont cu ajutorul unui părinte. Apasă pe organele disponibile și încearcă să le numești.

Realizează o prezentare în Office Power Point despre următoarele părți ale corpului:

 • Creier
 • Inimă
 • Ochi
 • Stomac
 • Plamâni

În realizarea prezentării vei avea în vedere:

 • Crearea unui slide nou pentru fiecare organ, precizând pentru fiecare în parte denumirea în engleză a acestuia în titlu.
 • Modificarea culorii titlului din negru în verde.
 • Folosirea unei imagini cu organul respectiv pe fiecare slide.
 • Menționarea a trei caracteristici importante ale fiecărui organ pe care le vei înșirui folosind marcatori.

Pentru un ghid despre cum se folosește Office Powerpoint urmărește următorul link sau întreabă un părinte:

Linkul oferă explicațiile în limba engleză: https://youtu.be/cfhnW3bd064

 • Do you like interesting facts? 

This is a site where you can find interesting information which challenges you and triggers your curiosity.

 Use this link: https://www.natgeokids.com/uk/?s=human+body+&post_type= 

 • What kind of information did you like the most? Why?
 • What kind of information didnțt you like? Why?

Imagine you're a teacher and you want to inform your students about one of the subjects presented  in the link above.

Film yourself explaining the facts you considered the most interesting and which you understood the best.

The explanations must be in English.

After you are done, edit the  video using Magistro, a phone app. Send us your video in order to receive feedback.

Here you have a video explaining how to use the editing app: https://www.youtube.com/watch?v=jo51LBLRIGY 

 • Îți plac curiozitățile?

Acesta este un site prin intermediul căruia poți găsi informații interesante care te provoacă și  îți stârnesc curiozitatea!

Accesează link-ul: https://www.natgeokids.com/uk/?s=human+body+&post_type= 

 • Ce informații ți-au plăcut cel mai mult? De ce?
 • Ce informații nu ți-au plăcut? De ce?

Imaginează-ți că ești un cadru didactic și vrei să îți informezi elevii cu privire la unul dintre subiectele prezentate în link-ul de mai sus.

Fă o filmare cu tine explicând informațiile pe care le-ai găsit ca fiind cele  mai interesante și pe care le-ai înțeles cel mai bine!

Explicațiile trebuie să fie în engleză.

După ce ai terminat, editează videoclipul în Magistro, o aplicație care poate fi descărcată de pe telefon. Trimite-ne clipul tău video pentru a-ți oferi un feedback.

Aici ai un videoclip care explică cum să folosești aplicația de editare video: https://www.youtube.com/watch?v=jo51LBLRIGY 

>

Fă o filmare cu tine explicând informațiile pe care le-ai găsit ca fiind cele  mai interesante și pe care le-ai înțeles cel mai bine!

Explicațiile trebuie să fie în engleză.

După ce ai terminat, editează videoclipul în Magistro, o aplicație care poate fi descărcată de pe telefon. Trimite-ne clipul tău video pentru a-ți oferi un feedback.

Aici ai un videoclip care explică cum să folosești aplicația de editare video: are video:

Scroll to Top